DOBRE PRAKTYKI

To miejsce na prezentację i upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych poszczególnych placówek...

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci – spotkanie inauguracyjne

W sobotę 23 lutego 2019 roku Biblioteka zaprosiła małych czytelników na uroczyste otwarcie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. Spotkanie otworzyła dyrektor PBW, Barbara Rzeszutko, która powitała zebranych w czytelni. Gościem specjalnym była Joanna Chapska, która pełni funkcję koordynatora DKK w województwie lubelskim. Pani Joanna opowiedziała, czym jest DKK i na jakich zasadach funkcjonuje. Zajęcia z dziećmi przeprowadziła Katarzyna Kapek, nauczyciel bibliotekarz PBW, która jest moderatorem Dyskusyjnego Klubu Książki. W zebraniu uczestniczyło piętnaścioro dzieci wraz z opiekunami.
Uroczyste spotkanie połączone było z atrakcyjnymi zabawami dla najmłodszych. Klubowicze poznali wierszyki powitalne oraz japoński teatrzyk Kamishibai. Dużą radość sprawiły rysowane wierszyki oraz opowieści ruchowe, przy których wszyscy dobrze bawili się. Zebrani wskazali, jakie książki chcą omawiać na najbliższych spotkaniach. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki (m. in. książki, notesy, zakładki, słodycze) przygotowane przez Bibliotekę oraz Instytut Książki. Składamy podziękowania wydawnictwom Nasza Księgarnia, Książki z Pasją, Jedność oraz Powergraph za wsparcie materiałami promocyjnymi.
Uwieńczeniem inauguracji DKK była wspólna fotografia oraz wywiady, w których dzieci chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami.
Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, w każdą drugą sobotę, w godzinach 11.00-12.30.

-Nasz klub ma nazwę - CZYTOMANIACY-

Drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci miało miejsce 9 marca 2019 roku. Prowadziła je Katarzyna Kapek, moderator DKK. Młodzi czytelnicy wybrali nazwę dla klubu, rozmawiali z ekspertem od Jeżycjady, Aleksandrą Biszczad oraz wykonali prace plastyczne, które utworzyły wystawę.
Spośród wielu pomysłów, uczestnicy wybrali w drodze głosowania nazwę dla klubu: CZYTOMANIACY. Propozycje były inspirujące i ciekawe, a głosowanie wywołało wśród dzieci i rodziców duże emocje.

Najważniejszą częścią było spotkanie z gościem specjalnym, Aleksandrą Biszczad. Miłośniczka twórczości M. Musierowicz oraz książek z cyklu Jeżycjada opowiedziała o swojej czytelniczej pasji. Zebrani z uwagą i zaciekawieniem słuchali, a następnie zadawali mnóstwo pytań. A. Biszczad przybliżyła losy bohaterów i wybrane ich historie, które wzbudzały wśród dzieci śmiech, radość a czasem także zaskoczenie. Klubowicze otrzymali broszurki o twórczości M. Musierowicz, wybranych ciekawostkach z jej biografii oraz o licznych nagrodach, które otrzymała. Rozmowy na temat Jeżycjady wpisały się w akcję III Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz (4-31 marca 2019), które zorganizowało wydawnictwo Akapit Press.

Po ożywionej dyskusji, dzieci z zapałem przystąpiły do wykonania plakatów z Gieniusią, jedną z bohaterek Jeżycjady. Prace plastyczne zostały umieszczone w Galerii na piętrze tworząc kolorową wystawę. Zapraszamy do jej oglądania.
Spotkanie DKK CZYTOMANIACY zakończył słodki poczęstunek oraz wspólna fotografia.

Dziękujemy A. Biszczad i E. Czajkowskiej za wykonanie zdjęć. 

autor - Katarzyna Kapek"


Prezentacje

Prezentujemy przykłady przedsięwzięć i innowacji realizowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.
Zostały one przedstawione dnia 28.11.2017 r. w Nałęczowie,  podczas konferencji „Szkoła zawodowa – dobre praktyki”  zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Departament Kultury, Edukacji i Sportu oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Opis dobrej praktyki
W naszej placówce pojawiła się nowa inicjatywa a mianowicie "Serwis Biblioteki Pedagogicznej".
Zapraszamy Państwa do lektury naszego serwisu. To krótki informator, który pojawiać będzie się co miesiąc na stronie internetowej biblioteki. Zakres tematyczny będzie szeroki - informacje o książkach, czasopismach, wydarzeniach kulturalnych, konkursach itp.
Za przygotowanie serwisu odpowiada Katarzyna Kapek. Przesyłam link do Serwisu
https://issuu.com/pbwlublin/stacks/84d2c467f8c44408a762f48bff4d35b9

Maciej Sztorc
Wydział Informacji i Informatyzacji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie


Opis innowacji pedagogicznej „ Teatr bez granic” 
realizowanej w Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisława Liebharta w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016

Innowacja pedagogiczna „Teatr bez granic” miała charakter organizacyjno-metodyczny. Realizowana była przez 8-osobową grupę uczniów Medycznego Studium Zawodowego im. prof. St. Liebharta w Lublinie z kierunku: Terapeuta Zajęciowy oraz podopiecznych z pracowni teatralnej z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Radzyńskiej3 w Lublinie , działającej przy Stowarzyszeniu ,,Żródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo ich Rodzin i Przyjaciół.

Autorem innowacji była nauczycielka Studium mgr Joanna Szpara, a osobami odpowiedzialnymi za jego realizację nauczyciele MSZ: mgr Joanna Szpara, mgr  Dorota Mączka i mgr Anna Kądziela oraz mgr Aneta Stodulska- Sowa – prowadząca grupę teatralną ,,Źródełko”  przy Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Podstawowym celem projektu było rozwijanie umiejętności kluczowych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego, głównie w oparciu o  biblioterapię, dramę i sztuki teatralne.

Szczegółowe cele innowacji:

 1. Integracja grupy podopieczni –słuchacze.
 2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
 3. Rozwijanie umiejętności budowania roli, identyfikacji z odgrywaną postacią.
 4. Poznanie procesu tworzenia spektaklu : wybór  tematu, budowanie scenariusza, dobór ról, reżyseria, oprawa artystyczna.
 5. Poznanie różnorodnych form teatralnych: pantomima, teatr ruchu, teatr tańca, teatr dramatyczny, teatr lalkowy.
 6. Poznanie specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
 7. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystania zasobów osobowych aktorów.

Projekt innowacji zgodnie z założeniami miał charakter międzyprzedmiotowy i realizowany był w ramach takich przedmiotów, jak: Pracownia terapii zajęciowej, Pracownia umiejętności społecznych oraz Pracownia umiejętności zawodowych. Treści realizowane oparte są na podstawie programowej kształcenia w zawodzie Terapeuta Zajęciowy 325907 oraz zgodne ze szkolnym programem nauczania MSZ-L/3/2012 325907  SP/MSZ/LUBLIN 30.08.2012. Zajęcia odbywały sięw Warsztatach Terapii Zajęciowej „Źródło”, oraz w Medycznym Studium Zawodowym w czasie zajęć programowych oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W czasie zajęć wykorzystywano metody aktywizujące uczniów takie jak: drama, sztuka teatralna, które angażują człowieka całościowo, jego emocje, jego ciało i wyobraźnię. Pozwalają rozwijać umiejętności ruchowe oraz językowe. Jako metody wprowadzające i uzupełniające zastosowano zaś: pogadankę, metodę przypadków, dyskusję dydaktyczną, fotografię, pracę w grupach, plakat, afisz teatralny, libretto czy wycieczki dydaktyczne.

Realizując założenia projektu innowacji młodzież przygotowywała autorskie scenariusze do zajęć, a następnie w oparciu o nie prowadziła zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem takich metod terapii jak biblioterapia, plastykoterapia, terapia ruchem, inscenizacja teatralna.

Szczególnie cenne okazały się wycieczki dydaktyczne, które pozwoliły młodzieży i podopiecznym WTZ na zapoznanie się z historią Lublina, jego legendami oraz miejscami o dużym znaczeniu kulturalnym w mieście. W czasie realizacji programu w okresie od 15  października 2015 do 31 maja 2016r. odbyły się 23 spotkania, w tym pięć wycieczek dydaktycznych:

 1. „Śladami Legend Lubelskich” – wycieczka po Lubelskiej Starówce z przewodnikiem opowiadającym legendy z naszego miasta.
 2. Udział w Konfrontacjach Teatralnych w wydarzeniu muzycznym pt. „Żywizna” w Teatrze Starym
 3. Udział w lekcji teatralnej na temat „Budowa lalek” w Teatrze CH. CH. Andersena w Lublinie
 4. Zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej
 5. Zwiedzanie Teatru Starego w Lublinie

Wycieczki te miały istotne znaczenie edukacyjne. Poznanie legend, historii miasta oraz miejsc i wydarzeń związanych z teatrem, stało się podstawą do budowania przez uczniów biorących udział w zajęciach, scenariuszy spotkań z podopiecznymi WTZ oraz tworzenia spektaklu w oparciu o legendy lubelskie.

Efektem całorocznej pracy młodzieży i aktorów Teatru „Źródełko” było wspólne przygotowanie spektaklu teatralnego pt. „Legendy z Koziego Grodu”, który został zaprezentowany szerszej publiczności 11 maja 2016 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie z okazji Majówki dla Zdrowia oraz 1 czerwca na scenie teatralnej Warsztatów Terapii Zajęciowej „Źródło” w Lublinie. Istotnym wydarzeniem była również prezentacja założeń i przebiegu całego projektu, a szczególnie jego efektów przez młodzież Studium na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II  „Aktualia 2016”.

Prace plastyczne  podopiecznych, które powstały podczas zajęć ze słuchaczami na podstawie legend  lubelskich zostały wystawione w maju 2016r. w Klubie Osiedlowym  ,, Przyjaźń„ w Lublinie, a w czerwcu  Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w  Lublinie. Co było istotnym czynnikiem promującym wartość terapii poprzez teatr jak również okazją do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Do ewaluacji innowacji pedagogicznej wykorzystano:

 1. 10-cio punktową kartę ewaluacji projektu
 2. Ankiety z pytaniami otwartymi.

Analiza wyników badań przeprowadzonych tymi narzędziami pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków dotyczących uczniów:

 •  zdobyli oni nowe doświadczenia związane z teatroterapią.
 • nastąpił wzrost świadomości i wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności dotyczące budowania scenariusza, rekwizytów, strojów teatralnych oraz reżyserowania sztuki z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
 • uczniowie udoskonalili swoje umiejętności komunikacyjne, analizy słabych i mocnych stron podopiecznych oraz takiego kierowania procesem terapeutycznym, który będzie zaspokajał potrzeby rozwojowe bazując na ich zasobach osobowych.
 • uczniowie mogli obserwować  postępy podopiecznych, ich możliwości oraz radości jaką daje im gra aktorska.
 • nauczyli się formułować proste, zrozumiałe komunikaty  kierowane do aktorów  w czasie prób.
 • Uświadomili sobie z jakimi ograniczeniami w sferze ruchowej, psychicznej i społecznej borykają się osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
 • nabyli przekonania, że doświadczenia zdobyte podczas zajęć z innowacji przydadzą się w przyszłej pracy terapeuty zajęciowego.
 • teatralne oddziaływanie terapeutyczne najlepiej sprawdza się tam, gdzie praca dotyczy funkcjonowania społecznego i psychologicznego. Każdy aktor w tym niepełnosprawny w trakcie kreowania roli pracuje nad sobą samym oraz relacjami z innymi osobami. Teatr jest więc sztuką zespołową.

Teatr to bardzo trudna forma pracy, ale jej efekty są znakomite. Oprócz wiedzy i umiejętności zawodowych przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny młodzieży. Wprowadzenie tej formy pracy zaktywizowało uczniów, dostarczyło szeregu sytuacji do wchodzenia w role zawodowe, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, kierowania procesem terapeutycznym. Korzystnie wpłynęło również na umiejętność współpracy w grupie oraz identyfikację z wybranym zawodem. Jednocześnie wniosło wiele radości ze wzajemnego kontaktu i współdziałania oraz korzyści w odniesieniu do funkcjonowania psychospołecznego naszych partnerów projektu.

Efektem wprowadzonej innowacji było również wzbogacenie oferty edukacyjnej Studium, uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i uniwersyteckim -  jako placówki dobrze przygotowującej do wybranego zawodu, korzystającej z nowoczesnych i dostosowanych do potrzeb młodzieży metod nauczania, dbającej o twórczy rozwój swoich uczniów.

A oto krótka fotorelacja z przebiegu projektu

Poster zaprezentowany na Konferencji Naukowej AKTUALIA 2016
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Last modified: Tuesday, 26 March 2019, 1:27 PM